ἀνεξεραύνητα

- непостижимы

Лексема: ἀνεξεραύνητος


Номер Стронга: 419


Определения: 419, ἀνεξερεύνετος
непостижимый, непознаваемый, неисследимый.


Словарь Дворецкого:

419: ἀνεξερεύνετος

ἀν-εξεραύνητος 2
непостижимый
Пр.:(κρίματα Новый Завет)Морфологичский анализ слова ἀνεξεραύνητα:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: ἀνεξεραύνητος


Перевод: that cannot be searched into, inscrutable


Падеж: Именительный


Число: Множественное


Род: Средний


Открыть окно