ἀγριέλαιος

- дикая олива

Лексема: ἀγριέλαιος


Номер Стронга: 65


Определения: 65, ἀγριέλαιος
дикая маслина.


Словарь Дворецкого:

65: ἀγριέλαιος

ἀγρι-έλαιος
I
2
сделанный из дикой маслины
Пр.:(σκυτάλη «Antologia palatina» — сборник греческих эпиграмм)
II
дикая маслина Феокрит (ок. 300-ок. 260 до н.э.)Морфологичский анализ слова ἀγριέλαιος:


Часть речи: Существительное


Лексема: ἀγριέλαιος


Перевод: a wild olive tree


Падеж: Именительный


Число: Единственное


Род: Женский


Открыть окно