ἀδιάλειπτος

- непрестанная

Лексема: ἀδιάλειπτος


Номер Стронга: 88


Определения: 88, ἀδιάλειπτος
непрестанный, непрерывный.


Словарь Дворецкого:

88: ἀδιάλειπτος

ἀ-διάλειπτος 2
непрерывный, беспрестанный Платон (427-347 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126)Морфологичский анализ слова ἀδιάλειπτος:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: ἀδιάλειπτος


Перевод: unceasing, unremitting


Падеж: Именительный


Число: Единственное


Род: Женский


Открыть окно