ἀποκαραδοκία

- напряжённое ожидание

Лексема: ἀποκαραδοκία


Номер Стронга: 603


Определения: 603, ἀποκαραδοκία
упорное илинапряженное ожидание.


Словарь Дворецкого:

603: ἀποκαραδοκία

ἀπο-κᾰρᾱδοκία напряженное ожидание Новый ЗаветМорфологичский анализ слова ἀποκαραδοκία:


Часть речи: Существительное


Лексема: ἀποκαραδοκία


Перевод: eager expectation


Падеж: Именительный


Число: Единственное


Род: Женский


Открыть окно