ἀντιστρατευόμενον

- воюющий против

Лексема: ἀντιστρατεύομαι


Номер Стронга: 497


Определения: 497, ἀντιστρατεύομαι
противоборствовать, воевать против, идти войной на.


Словарь Дворецкого:

497: ἀντιστρατεύομαι

ἀντι-στρᾰτεύομαι
выступать в поход, идти войной
Пр.:(τινι Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.))Морфологичский анализ слова ἀντιστρατευόμενον:


Часть речи: Глагол


Лексема: ἀντιστρατεύομαι


Перевод: I campaign against, war against


Время: Настоящее


Залог: Средн.


Наклонение: Причастие


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Мужской


Открыть окно