βωμοὺς

- Алтари

Лексема: βωμός


Номер Стронга: 1041


Определения: 1041, βωμός
1. жертвенник, алтарь, возвышение илипомост для принесения жертв; син.2379 (Θυσιαστήριον); 1041 (βωμός) обычно употр. о жертвенниках идолам, а 2379 (Θυσιαστήριον) употр.о жертвенниках истинному Богу; LXX: 04196 (מִזְבּחַ‎).


Словарь Дворецкого:

1041: βωμός

βωμός тж. pl.
1) возвышение, помост
Пр.:(ἅρματα βωμοῖσι τιθέναι Гомер (X-IX вв. до н.э.))
2) подставка или постамент, цоколь
Пр.:(ἐπὴ βωμοῦ и βωμῷ ἳστατο, sc. ἄγαλμα Гомер (X-IX вв. до н.э.), «Antologia palatina» — сборник греческих эпиграмм)
3) алтарь, жертвенник Гомер (X-IX вв. до н.э.), Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.), Трагики (Эсхил, Софокл, Эврипид), Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126)
4) могильный курган «Antologia palatina» — сборник греческих эпиграммМорфологичский анализ слова βωμοὺς:


Часть речи: Существительное


Склонение: 2-е склонение


Падеж: Винительный


Число: Множественное


Род: Мужской


Лексема: βωμός


Перевод: a pedestal


Открыть окно