γραπτὸν

- написанное

Лексема: γραπτός


Номер Стронга: 1123


Определения: 1123, γραπτός
написанный.


Словарь Дворецкого:

1123: γραπτός

γραπτός 3
1) нарисованный, изображенный
Пр.:(τύπος Эврипид (ок. 480-406 до н.э.), «Antologia palatina» — сборник греческих эпиграмм; εἰκών Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
2) расписной, узорчатый
Пр.:(ὑάκινθος Феокрит (ок. 300-ок. 260 до н.э.))
3) (за)писанный
Пр.:(ἐν ταῖς καρδίαις Новый Завет)Морфологичский анализ слова γραπτὸν:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: γραπτός


Перевод: written


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Средний


Открыть окно