ἀνόμως

- без Закона

Лексема: ἀνόμως


Номер Стронга: 460


Определения: 460, ἀνόμως
без илине имея закона, вне закона, беззаконно, противозаконно.


Словарь Дворецкого:

460: ἀνόμως

ἀνόμως
1) без или не имея законов
Пр.:(ζῆν Исократ (436-338 до н.э.))
2) беззаконно, противозаконно
Пр.:(τὸ ἱερὸν νέμεσθαι Лисий (ок. 445-380 до н.э.); ἄλλῃ ξυνοικεῖν συνεύνῳ Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))Морфологичский анализ слова ἀνόμως:


Часть речи: Наречие


Лексема: ἀνόμως


Перевод: without law


Открыть окно