ἀφθαρσίαν

- бессмертие

Лексема: ἀφθαρσία


Номер Стронга: 861


Определения: 861, ἀφΘαρσία
нетление, бессмертие; а тж. возм.неиспорченность


Словарь Дворецкого:

861: ἀφΘαρσία

ἀ-φθαρσία неуничтожаемость, бессмертие Эпикур (341-271 до н.э.) Апулей (1 в.) Диоген Лаэртский (III/IV вв. н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126)Морфологичский анализ слова ἀφθαρσίαν:


Часть речи: Существительное


Лексема: ἀφθαρσία


Перевод: indestructibility, incorruptibility, immortality


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Женский


Открыть окно