ἀστόργους,

- жестоких,

Лексема: ἄστοργος


Номер Стронга: 794


Определения: 794, ἄστοργος
нелюбовный, бессердечный, лишенный чувства любви.


Словарь Дворецкого:

794: ἄστοργος

ἄ-στοργος 2
1) лишенный чувства любви, бессердечный Эсхил (525/4-456 до н.э.), Феокрит (ок. 300-ок. 260 до н.э.)
2) безжалостный, жестокий
Пр.:(γυνή Феокрит (ок. 300-ок. 260 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126); θάνατος «Antologia palatina» — сборник греческих эпиграмм)Морфологичский анализ слова ἀστόργους,:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: ἄστοργος


Перевод: unloving, devoid of affection


Падеж: Винительный


Число: Множественное


Род: Мужской


Открыть окно