ἀντιμισθίαν

- возмездие

Лексема: ἀντιμισθία


Номер Стронга: 489


Определения: 489, ἀντιμισΘία
возмездие, воздаяние.


Словарь Дворецкого:

489: ἀντιμισΘία

ἀντι-μισθία воздаяние, возмездие Новый ЗаветМорфологичский анализ слова ἀντιμισθίαν:


Часть речи: Существительное


Лексема: ἀντιμισθία


Перевод: a reward, recompense


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Женский


Открыть окно