ἀπταίστους

- неспотыкающихся

Лексема: ἄπταιστος


Номер Стронга: 679


Определения: 679, ἄπταιστος
не спотыкающийся, невиновный.


Словарь Дворецкого:

679: ἄπταιστος

ἄ-πταιστος 2
1) не спотыкающийся
Пр.:(ἵππος Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.))
2) не заставляющий спотыкаться, т.е. ровный
Пр.:(πορεία Плутарх (ок. 46 — ок. 126))Морфологичский анализ слова ἀπταίστους:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: ἄπταιστος


Перевод: without stumbling or falling


Падеж: Винительный


Число: Множественное


Род: Мужской


Открыть окно