δεῖγμα

- (в) пример

Лексема: δεῖγμα


Номер Стронга: 1164


Определения: 1164, δεῖγμα
1. пример, образец;
2. доказательство, свидетельство.


Словарь Дворецкого:

1164: δεῖγμα

δεῖγμα -ατος τό
1) проявление, признак
Пр.:(ψυχῆς δ. τι Лукиан (ок. 120 — ок. 190))
2) образец, образчик, пример
Пр.:(τινος Исократ (436-338 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126), Лукиан (ок. 120 — ок. 190))
δείγματος ἕνεκα Демосфен (384-322 до н.э.) — для примера, в виде примера

3) краткое изложение, очерк
Пр.:(προοίμιον δ. ἐστι τοῦ λόγου Аристотель (384-322 до н.э.))
4) доказательство, свидетельство
Пр.:(ἐξενεγκεῖν Исократ (436-338 до н.э.), προφέρειν Платон (427-347 до н.э.), ἐκφέρειν Демосфен (384-322 до н.э.) и ἐκτίθεσθαι Полибий (ок. 200-120 до н.э.))
δ. τῶν ἐμῶν λόγων Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — ) подтверждение моих слов

5) торговые ряды, базар Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Демосфен (384-322 до н.э.), Полибий (ок. 200-120 до н.э.), Диодор Сицилийский, I в. до н. э.Морфологичский анализ слова δεῖγμα:


Часть речи: Существительное


Лексема: δεῖγμα


Перевод: an example, type


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Средний


Открыть окно