Διοτρέφης

- Диотреф

Лексема: Διοτρέφης


Номер Стронга: 1361


Определения: 1361, Διοτρέφης
Диотреф (букв. вскормленный Зевсом илипитомец Зевса, имя христианина).


Словарь Дворецкого:


Морфологичский анализ слова Διοτρέφης:


Часть речи: Существительное


Лексема: Διοτρέφης


Перевод: Diotrephes


Падеж: Именительный


Число: Единственное


Род: Мужской


Открыть окно