ἀντίχριστος

- антихрист

Лексема: ἀντίχριστος


Номер Стронга: 500


Определения: 500, ἀντίχριστος
антихрист (враг и противник Христа); син.5580 (ψευδόχριστος);
500 (ἀντίχριστος) говорит о человеке, выступающем против Христа, а 5580 (ψευδόχριστος) о человеке, выдающим себя за Христа.


Словарь Дворецкого:


Морфологичский анализ слова ἀντίχριστος:


Часть речи: Существительное


Лексема: ἀντίχριστος


Перевод: antichrist


Падеж: Именительный


Число: Единственное


Род: Мужской


Открыть окно