⸂ἀκαταπαύστους⸃

- непрерывных

Лексема: ἀκατάπαυστος


Номер Стронга: 180


Определения: 180, ἀκατάπαυστος
непрестанный, непрерывный, неунимающийся, неугомонный.


Словарь Дворецкого:

180: ἀκατάπαυστος

ἀ-κατάπαυστος 2
1) непрерывный, нескончаемый, неунимающийся
Пр.:(στάσεις Полибий (ок. 200-120 до н.э.); ὁρμή Диодор Сицилийский, I в. до н. э.; ἀ. ἁμαρτίας Новый Завет)
2) постоянный, пожизненный
Пр.:(ἀρχή Плутарх (ок. 46 — ок. 126))Морфологичский анализ слова ⸂ἀκαταπαύστους⸃:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: ἀκατάπαυστος


Перевод: not ceasing from, not abandoning


Падеж: Винительный


Число: Множественное


Род: Мужской


Открыть окно