βλέμματι

- взором

Лексема: βλέμμα


Номер Стронга: 990


Определения: 990, βλέμμα
взгляд, взор.


Словарь Дворецкого:

990: βλέμμα

βλέμμα -ατος τό [βλέπω]
1) взгляд, взор Эсхил (525/4-456 до н.э.), Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.), Демосфен (384-322 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126)
2) pl. глаза Эсхил (525/4-456 до н.э.)Морфологичский анализ слова βλέμματι:


Часть речи: Существительное


Лексема: βλέμμα


Перевод: look, the faculty of looking


Падеж: Дательный


Число: Единственное


Род: Средний


Открыть окно