διαυγάσῃ

- рассветёт

Лексема: διαυγάζω


Номер Стронга: 1306


Определения: 1306, διαυγάζω
1. просвечивать, светиться насквозь;
2. рассветать, светать.


Словарь Дворецкого:

1306: διαυγάζω

δι-αυγάζω
1) светиться насквозь, просвечивать
Пр.:(τῷ σχισμῷ Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
2) (рас)светать
Пр.:ἅμα τῷ δ. (sc. τέν ἡμέραν) Полибий (ок. 200-120 до н.э.) — с рассветом;
ἕως οὗ ἡμέρα διαυγάσῃ Новый Завет — пока не рассвететМорфологичский анализ слова διαυγάσῃ:


Часть речи: Глагол


Лексема: διαυγάζω


Перевод: I shine through, dawn


Лицо: 3-е склонение


Время: Аорист


Залог: Актив


Наклонение: Сослагательное (subj)


Число: Единственное


Открыть окно