ἀπῴχοντο·

- уходили;

Лексема: ἀποίχομαι


Номер Стронга:


Определения:


Морфологичский анализ слова ἀπῴχοντο·:


Часть речи: Глагол


Время: Имперфект


Залог: Средн.


Наклонение: Изъявительное (ind)


Лицо: 3-е склонение


Число: Множественное


Лексема: ἀποίχομαι


Перевод: to depart


Открыть окно