ἀναγκαστῶς

- по принуждению

Лексема: ἀναγκαστῶς


Номер Стронга: 317


Определения: 317, ἀναγκαστῶς
принужденно, принудительным образом.


Словарь Дворецкого:

317: ἀναγκαστῶς

ἀναγκαστῶς
Платон (427-347 до н.э.) = ἀναγκαστικῶς
принудительным образом, неодолимо (εἰς συγκατάθεσιν εἴκομεν Секст Эмпирик (3 в. н.э.)).Морфологичский анализ слова ἀναγκαστῶς:


Часть речи: Наречие


Лексема: ἀναγκαστῶς


Перевод: by force, necessarily


Открыть окно