ἀνάχυσιν,

- распутстве,

Лексема: ἀνάχυσις


Номер Стронга: 401


Определения: 401, ἀνάχυσις
распутство, распущенность; букв.разлитие.


Словарь Дворецкого:

401: ἀνάχυσις

ἀνά-χῠσις -εως досл. разлитие, перен. распущенность, распутство Новый ЗаветМорфологичский анализ слова ἀνάχυσιν,:


Часть речи: Существительное


Лексема: ἀνάχυσις


Перевод: outpouring, excess


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Женский


Открыть окно