ἀπεξεδέχετο

- ожидало

Лексема: ἀπεκδέχομαι


Номер Стронга: 553


Определения: 553, ἀπεκδέχομαι
ожидать (с большим желанием), выжидать.


Словарь Дворецкого:

553: ἀπεκδέχομαι

ἀπ-εκδέχομαι
ожидать, выжидать Секст Эмпирик (3 в. н.э.), Новый ЗаветМорфологичский анализ слова ἀπεξεδέχετο:


Часть речи: Глагол


Лексема: ἀπεκδέχομαι


Перевод: I expect eagerly, wait for eagerly


Лицо: 3-е склонение


Время: Имперфект


Залог: Средн.


Наклонение: Изъявительное (ind)


Число: Единственное


Открыть окно