ἄφθαρτον

- неуничтожаемого

Лексема: ἄφθαρτος


Номер Стронга: 862


Определения: 862, ἄφΘαρτος
нетленный, бессмертный, непреходящий; син.262 (ἀμαράντινος), 263 (ἀμάραντος), 283 (ἀμίαντος).


Словарь Дворецкого:

862: ἄφΘαρτος

ἄ-φθαρτος 2
неуничтожаемый, непреходящий, бессмертный Аристотель (384-322 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126), Лукиан (ок. 120 — ок. 190)Морфологичский анализ слова ἄφθαρτον:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: ἄφθαρτος


Перевод: imperishable, incorruptible


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Средний


Открыть окно