ἀναγεννήσας

- возродивший

Лексема: ἀναγεννάω


Номер Стронга: 313


Определения: 313, ἀναγεννάω
возрождать (рождать заново).


Словарь Дворецкого:

313: ἀναγεννάω

ἀνα-γεννάω
возрождать
Пр.:(τινα εἴς τι Новый Завет)Морфологичский анализ слова ἀναγεννήσας:


Часть речи: Глагол


Лексема: ἀναγεννάω


Перевод: I beget again, beget into a new life


Время: Аорист


Залог: Актив


Наклонение: Причастие


Падеж: Именительный


Число: Единственное


Род: Мужской


Открыть окно