Γαλατίας,

- Галатии,

Лексема: Γαλατία


Номер Стронга: 1053


Определения: 1053, Γαλατία
Галатия (обл. в М. Азии, одна из Римских провинций).


Словарь Дворецкого:

1053: Γαλατία

Γᾰλᾰτία
1) Галлия Плутарх (ок. 46 — ок. 126)
2) Галатия (область в Мал. Азии) Полибий (ок. 200-120 до н.э.)Морфологичский анализ слова Γαλατίας,:


Часть речи: Существительное


Лексема: Γαλατία


Перевод: Galatia


Падеж: Родительный


Число: Единственное


Род: Женский


Открыть окно