ανυπόκριτος·

- нелицемерная;

Лексема: ἀνυπόκριτος


Номер Стронга: 505


Определения: 505, ἀνυπόκριτος
непритворный, нелицемерный.


Словарь Дворецкого:

505: ἀνυπόκριτος

ἀν-υπόκρῐτος 2
непритворный, нелицемерный Новый ЗаветМорфологичский анализ слова ανυπόκριτος·:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: ἀνυπόκριτος


Перевод: unfeigned, without hypocrisy


Падеж: Именительный


Число: Единственное


Род: Женский


Открыть окно