αναστροφης

- поведения

Лексема: ἀναστροφή


Номер Стронга: 391


Определения: 391, ἀναστροφή
образ жизни, поведение, житие.


Словарь Дворецкого:

391: ἀναστροφή

ἀνα-στροφή
1) перевертывание, опрокидывание
Пр.:εἰς ἀναστροφέν δοῦναί τι Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — опрокинуть что-л.
2) поворачивание, поворот Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Лисий (ок. 445-380 до н.э.)
Пр.:ἐξ ἀναστροφῆς Полибий (ок. 200-120 до н.э.) — сделав поворот;
κατὰ ἀναστροφήν Секст Эмпирик (3 в. н.э.) — наоборот

3) возвращение Софокл (ок. 496-406 до н.э.)
Пр.:πολλὰς ἀναστροφὰς ποιεῖσθαι Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) — неоднократно возвращаться назад
4) пребывание
Пр.:(ἐν τῇ ἰδία Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
5) местопребывание, пристанище
Пр.:(δαιμόνω Эсхил (525/4-456 до н.э.))
6) образ жизни, поведение Полибий (ок. 200-120 до н.э.), Диоген Лаэртский (III/IV вв. н.э.), Новый Завет
7) отсрочка, время Плутарх (ок. 46 — ок. 126), Диодор Сицилийский, I в. до н. э.
Пр.:ἀναστροφέν διδόναι τινὴ εἴς или πρός τι Полибий (ок. 200-120 до н.э.) — давать кому-л. срок для чего-л.
8) грам. анастрофа (смещение ударения назад в предлоге при постановке его на второе место, напр. Ἰθάκην κάτα, τούτων πέρι)
9) грам. перестановка, инверсия
10) рит. анастрофа (повторение заключительного слова предыдущей фразы в начале следующей)"Морфологичский анализ слова αναστροφης:


Часть речи: Существительное


Лексема: ἀναστροφή


Перевод: behavior, manner of life


Падеж: Родительный


Число: Единственное


Род: Женский


Открыть окно