ἀποσκίασμα⸃.

- тени.

Лексема: ἀποσκίασμα


Номер Стронга: 644


Определения: 644, ἀποσκίασμα
тень.


Словарь Дворецкого:

644: ἀποσκίασμα

ἀποσκίασμα -ατος τό тень
Пр.:οὐκ ἀ. Новый Завет — ни тени, т.е. ни намекаМорфологичский анализ слова ἀποσκίασμα⸃.:


Часть речи: Существительное


Лексема: ἀποσκίασμα


Перевод: a shadow, a faint image or copy


Падеж: Именительный


Число: Единственное


Род: Средний


Открыть окно