⸂ἀποκύει⸃

- рождает

Лексема: ἀποκυέω


Номер Стронга: 616


Определения: 616, ἀποκυέω
рож(д)ать, производить.


Словарь Дворецкого:

616: ἀποκυέω

ἀπο-κυέω
рож(д)ать Аристотель (384-322 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126), Лукиан (ок. 120 — ок. 190)Морфологичский анализ слова ⸂ἀποκύει⸃:


Часть речи: Глагол


Лексема: ἀποκυέω


Перевод: I bring forth, give birth to


Лицо: 3-е склонение


Время: Настоящее


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Число: Единственное


Открыть окно