δελεαζόμενος·

- соблазняемый;

Лексема: δελεάζω


Номер Стронга: 1185


Определения: 1185, δελεάζω
сманивать, соблазнять, прельщать, увлекать, обольщать, завлекать, заманивать; страд. прельщаться, обольщаться; в классической греч. лит-ре употр. в знач.ловить на приманкуилинасадку.


Словарь Дворецкого:

1185: δελεάζω

δελεάζω
1) насаживать в качестве приманки, наживлять
Пр.:(τι περὴ ἄγκιστρον Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) и τινὴ τὸ ἄγκιστρον Лукиан (ок. 120 — ок. 190); κύρτον δελέατι Аристотель (384-322 до н.э.))
δελεάσαι (sc. τὸ ἄγκιστρον) ἐπ΄ ἄλλους (ἰχθύας) Лукиан (ок. 120 — ок. 190) — насадить на крючок приманку для поимки других рыб

2) бросать в качестве приманки, т.е. расточать
Пр.:(δ. καὴ λιμαίνεσθαι τὰ πλήθη Полибий (ок. 200-120 до н.э.))
3) ловить на приманку
Пр.:( πορφύρα δελεάζεται τοῖς σαπροῖς Аристотель (384-322 до н.э.))
4) сманивать, соблазнять, прельщать, преимущ. pass. быть соблазненным, прельститься
Пр.:(γαστρί Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.); χάριτι καὴ ῥᾳστώνῃ Полибий (ок. 200-120 до н.э.); ῥᾳστώνῃ καὴ σχολῇ Демосфен (384-322 до н.э.); ἁρπαγαῖς καὴ πορθήμασι и διὰ τῶν ὄψων Плутарх (ок. 46 — ок. 126))Морфологичский анализ слова δελεαζόμενος·:


Часть речи: Глагол


Лексема: δελεάζω


Перевод: I allure, entice by a bait


Время: Настоящее


Залог: Пассив


Наклонение: Причастие


Падеж: Именительный


Число: Единственное


Род: Мужской


Открыть окно