ἀπείραστός

- неискушаемый

Лексема: ἀπείραστος


Номер Стронга: 551


Определения: 551, ἀπείραστος
неискушаемый, недоступный искушению.


Словарь Дворецкого:

551: ἀπείραστος

ἀ-πείραστος 2
неискушаемый, недоступный искушению
Пр.:(κακῶν Новый Завет)Морфологичский анализ слова ἀπείραστός:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: ἀπείραστος


Перевод: untried, inexperienced, incapable of being tempted


Падеж: Именительный


Число: Единственное


Род: Мужской


Открыть окно