ἀνεμιζομένῳ

- поднимаемой ветром

Лексема: ἀνεμίζομαι


Номер Стронга: 416


Определения: 416, ἀνεμίζω
поднимать иливолновать ветром.


Словарь Дворецкого:


Морфологичский анализ слова ἀνεμιζομένῳ:


Часть речи: Глагол


Лексема: ἀνεμίζομαι


Перевод: I am blown with the wind


Время: Настоящее


Залог: Пассив


Наклонение: Причастие


Падеж: Дательный


Число: Единственное


Род: Мужской


Открыть окно