δευτεραῖοι

- на другой

Лексема: δευτεραῖος


Номер Стронга: 1206


Определения: 1206, δευτεραῖος
на второй день.


Словарь Дворецкого:

1206: δευτεραῖος

δευτεραῖος 3
приходящий, являющийся на другой день
Пр.:δ. ἦλθον Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Полибий (ок. 200-120 до н.э.) — он пришел на следующий день;
δ. ἦν ἐν Σπάρτῃ Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — на другой день он был в СпартеМорфологичский анализ слова δευτεραῖοι:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: δευτεραῖος


Перевод: on the second day, on the next day


Падеж: Именительный


Число: Множественное


Род: Мужской


Открыть окно