βουλήματος,

- (в этом) желании,

Лексема: βούλημα


Номер Стронга: 1013


Определения: 1013, βούλημα
1. воля, намерение, замысел, желание, постановление, решение.


Словарь Дворецкого:

1013: βούλημα

βούλημα -ατος τό
1) решение, заключение Платон (427-347 до н.э.), Исократ (436-338 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.), Демосфен (384-322 до н.э.)
2) замысел, намерение, тж. желание, воля Полибий (ок. 200-120 до н.э.)Морфологичский анализ слова βουλήματος,:


Часть речи: Существительное


Лексема: βούλημα


Перевод: will, counsel, purpose


Падеж: Родительный


Число: Единственное


Род: Средний


Открыть окно