ἀγκύρας

- якоря

Лексема: ἄγκυρα


Номер Стронга: 45


Определения: 45, ἄγκυρα
якорь; перен. опора, надежда.


Словарь Дворецкого:

45: ἄγκυρα

ἄγκῡρα ион. ἀγκύρη
1) якорь Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.), Эсхил (525/4-456 до н.э.), Эврипид (ок. 480-406 до н.э.), Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126), «Antologia palatina» — сборник греческих эпиграмм
Пр.:ἐπ΄ ἀγκύραις ὁρμεῖσθαι Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) или ἀποσαλεύειν Демосфен (384-322 до н.э.) — стать на якорь;
ἐπὴ δυοῖν ἀγκύραιν ὁρμεῖν погов. Демосфен (384-322 до н.э.) — стоять на двух якорях, т.е. вдвойне застраховать себя, перестраховаться;
ὑστάτη ἄ., ἣν ἱερὰν οἱ ναυτιλλόμενοί φασι Лукиан (ок. 120 — ок. 190) — последний якорь, который мореходы называют священным

2) перен. якорь спасения, опора, надежда
Пр.:(οἴκων ἄ. Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))
εἰσὴ μητρὴ παῖδες ἄγκυραι βίου Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — дети — опора матери в жизниМорфологичский анализ слова ἀγκύρας:


Часть речи: Существительное


Лексема: ἄγκυρα


Перевод: an anchor


Падеж: Винительный


Число: Множественное


Род: Женский


Открыть окно