᾿Αλεξανδρῖνον

- Александрийский

Лексема: Ἀλεξανδρῖνος


Номер Стронга: 222


Определения: 222, Ἀλεξανδρῖνος
Александрийский.


Словарь Дворецкого:

222: Ἀλεξανδρῖνος

Ἀλεξανδρῖνος 3
Новый Завет = Ἀλεξανδρεωτικός
александрийский Лукиан (ок. 120 — ок. 190)Морфологичский анализ слова ᾿Αλεξανδρῖνον:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: Ἀλεξανδρῖνος


Перевод: Alexandrian


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Средний


Открыть окно