διαπλεύσαντες

- переплывшие

Лексема: διαπλέω


Номер Стронга: 1277


Определения: 1277, διαπλέω
переплывать.


Словарь Дворецкого:

1277: διαπλέω

δια-πλέω
переплывать
Пр.:(πλοῖον διαπλέον Лисий (ок. 445-380 до н.э.); Μέγαράδε Лисий (ок. 445-380 до н.э.); εἰς Αἴγιναν Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.); εἰς Φωκαίαν ἐκ Σάμου Плутарх (ок. 46 — ок. 126); τὸν Αἰγαῖον Лукиан (ок. 120 — ок. 190))
διαπλεῦσαι τὸν βίον Платон (427-347 до н.э.) — пройти жизненный путь, прожить жизньМорфологичский анализ слова διαπλεύσαντες:


Часть речи: Глагол


Лексема: διαπλέω


Перевод: I sail over


Время: Аорист


Залог: Актив


Наклонение: Причастие


Падеж: Именительный


Число: Множественное


Род: Мужской


Открыть окно