βίωσίν

- проживание

Лексема: βίωσις


Номер Стронга: 981


Определения: 981, βίωσις
жизнь, образ жизни.


Словарь Дворецкого:

981: βίωσις

βίωσις -εως жизнь, образ жизни Новый ЗаветМорфологичский анализ слова βίωσίν:


Часть речи: Существительное


Лексема: βίωσις


Перевод: manner of life


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Женский


Открыть окно