ἀνακρίσεως

- расследования

Лексема: ἀνάκρισις


Номер Стронга: 351


Определения: 351, ἀνάκρισις
рассмотрение, исследование, разбирательство.


Словарь Дворецкого:

351: ἀνάκρισις

ἀνά-κρῐσις
Эсхил (525/4-456 до н.э.) ἄγκρῐσις -εως
1) разбор, исследование Платон (427-347 до н.э.)
2) юр. разбирательство, розыск, предварительное следствие, дознание Эсхил (525/4-456 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.), Исей (ок. 420-350 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126)
Пр.:ἀ. μαρτύρων Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — допрос свидетелейМорфологичский анализ слова ἀνακρίσεως:


Часть речи: Существительное


Лексема: ἀνάκρισις


Перевод: judicial examination, preliminary inquiry


Падеж: Родительный


Число: Единственное


Род: Женский


Открыть окно