δεισιδαιμονίας

- суеверии

Лексема: δεισιδαιμονία


Номер Стронга: 1175


Определения: 1175, δεισιδαιμονία
1. богобоязненность, богопочитание;
2. набожность, суеверие.


Словарь Дворецкого:

1175: δεισιδαιμονία

δεισῐ-δαιμονία
1) (тж. τῶν θεῶν Диодор Сицилийский, I в. до н. э.) богобоязненность, благочестие Плутарх (ок. 46 — ок. 126), Диодор Сицилийский, I в. до н. э.
2) суеверный страх, суеверие Полибий (ок. 200-120 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126)Морфологичский анализ слова δεισιδαιμονίας:


Часть речи: Существительное


Лексема: δεισιδαιμονία


Перевод: religion in general, superstition


Падеж: Родительный


Число: Единственное


Род: Женский


Открыть окно