Διετίας

- Двухлетия

Лексема: διετία


Номер Стронга: 1333


Определения: 1333, διετία
два года, двухлетие.


Словарь Дворецкого:

1333: διετία

δι-ετία двухлетие Новый ЗаветМорфологичский анализ слова Διετίας:


Часть речи: Существительное


Лексема: διετία


Перевод: two years


Падеж: Родительный


Число: Единственное


Род: Женский


Открыть окно