διορθωμάτων

- исправлений

Лексема: διόρθωμα


Номер Стронга: 2735


Определения: 2735, κατόρΘωμα
успех, благоустройство.


Словарь Дворецкого:

2735: κατόρΘωμα

κατ-όρθωμα -ατος τό
1) успех
Пр.:(τὸ ἄνευ τοῦ λόγου γινόμενα κατορθώματά ἐστιν Аристотель (384-322 до н.э.); ἐκ τῶν κατορθωμάτων χαρά Полибий (ок. 200-120 до н.э.))
2) честный поступок, доброе дело
Пр.:(τὰ ἀνθρώπινα ἁμαρτήματα καὴ κατορθώματα Секст Эмпирик (3 в. н.э.))Морфологичский анализ слова διορθωμάτων:


Часть речи: Существительное


Лексема: διόρθωμα


Падеж: Родительный


Число: Множественное


Род: Средний


Открыть окно