γραφὴ

- письменный

Лексема: γραφή


Номер Стронга: 1124


Определения: 1124, γραφή
писание, текст.


Словарь Дворецкого:

1124: γραφή

γρᾰφή
1) писание, записывание, письменное изложение (sc. τῶν λόγων Платон (427-347 до н.э.))
Пр.:γραφῇ τιθέναι τι Платон (427-347 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.) — письменно излагать что-л
2) рисунок, изображение
Пр.:ἐγώ μιν οὐκ εἶδον εἰ μέ ὅσον γραφῇ Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — я видел его только на рисунке;
ὡς ἐν γραφαῖς Эсхил (525/4-456 до н.э.) — словно на картине;
κατὰ γραφέν ἐκτετυπωμένος διαπεπρισμένος κατὰ τέν ῥῖνα Платон (427-347 до н.э.) — изображенный в профиль;
θήρειος γ. Эсхил (525/4-456 до н.э.) — изображение диких животных:
γραφῇ κοσμέειν Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — разрисовывать, расписывать

3) очертания, контур, форма
Пр.:οἶός τίς ἐστι ἐς γραφέν ἕκαστος Гомер (X-IX вв. до н.э.) — (рассказать), какую форму имеет каждый
4) написанное, письмена, текст
Пр.:(δύσνιπτος ἐκ δέλτου γ. Софокл (ок. 496-406 до н.э.))
5) запись
Пр.:(ψευδεῖς γραφὰς εἰς τὰ γράμματα καταβάλλεσθαι Демосфен (384-322 до н.э.) — ср. 12)
6) надпись (sc. ἐν τῇ πυραμίδι Диодор Сицилийский, I в. до н. э.)
7) письменное послание, письмо
Пр.:(τοσαῦτα γ. ἐδήλου Лисий (ок. 445-380 до н.э.))
8) письменное условие, pl. соглашение, договор
Пр.:(περὴ συμμαχίας Аристотель (384-322 до н.э.))
9) письменный перечень, список; подсчет; описание
Пр.:(τών εἴς τι δαπανωμένων Диодор Сицилийский, I в. до н. э.)
10) записка, протокол, документ
Пр.:(ὑπογράφειν τι τῇ γραφῇ Платон (427-347 до н.э.))
11) сочинение, книга
Пр.:(γ. ὑπομνημάτων Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
12) (в атт. праве) письменная жалоба, исковое заявление, иск (преимущ. — в отличие от δίκη — по обвинению в преступлениях против государства)
Пр.:ψευδεῖς γραφὰς γράψαι Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — возвести ложные обвинения (ср. 5);
γραφέν γράφειν Платон (427-347 до н.э.) или διώκειν τινά Демосфен (384-322 до н.э.) — преследовать кого-л. по суду;
γραφέν κατασκευάζειν κατά τινος или ἐπί τινα Демосфен (384-322 до н.э.) — возбуждать судебное преследование против кого-л.;
γραφέν γράφεσθαι Платон (427-347 до н.э.) — быть привлекаемым к судебной ответственности;
γ. τινος Демосфен (384-322 до н.э.) — обвинение в чем-л.;
γραφέν εἰσιέναι или εἰσέρχεσθαι Демосфен (384-322 до н.э.) — предстать перед судомМорфологичский анализ слова γραφὴ:


Часть речи: Существительное


Лексема: γραφή


Перевод: a writing, passage of scripture, the scriptures


Падеж: Именительный


Число: Единственное


Род: Женский


Открыть окно