ἀσμένως

- радостно

Лексема: ἀσμένως


Номер Стронга: 780


Определения: 780, ἀσμένως
охотно, радостно, с удовольствием, радушно.


Словарь Дворецкого:

780: ἀσμένως

ἀσμένως
радостно, с удовольствием, охотно Эсхил (525/4-456 до н.э.), Эврипид (ок. 480-406 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.), Демосфен (384-322 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126)Морфологичский анализ слова ἀσμένως:


Часть речи: Наречие


Лексема: ἀσμένως


Перевод: joyfully, with delight


Открыть окно