ἄστρα

- звёзды

Лексема: ἄστρον


Номер Стронга: 798


Определения: 798, ἄστρον
1. звезда, небесное светило;
2. созвездие.


Словарь Дворецкого:

798: ἄστρον

ἄστρον τό
1) звезда Гомер (X-IX вв. до н.э.), Трагики (Эсхил, Софокл, Эврипид), Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126)
Пр.:τοῖς ἄστροις ἐκμετρεῖσθαι (sc. ὁδόν) Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — идти по звездам
2) небесное светило (солнце, луна, планета)
Пр.:(ἥλιος, σελήνη καὴ πέντε ἄλλα ἄστρα Платон (427-347 до н.э.))
τοῦ ἄστρου ἐπιόντος Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) — с восходом Сириуса

3) перен. звезда, слава, краса
Пр.:(Ἑλλάδος ἄ. «Antologia palatina» — сборник греческих эпиграмм)Морфологичский анализ слова ἄστρα:


Часть речи: Существительное


Лексема: ἄστρον


Перевод: a star


Падеж: Именительный


Число: Множественное


Род: Средний


Открыть окно