ἄντικρυς

- напрямик

Лексема: ἄντικρυς


Номер Стронга: 481


Определения: 481, ἄντικρυς
(на)против, прямо, навстречу.


Словарь Дворецкого:

481: ἄντικρυς

ἄντι-κρῠς
adv.
1) (на)против, прямо, навстречу
Пр.:(ἀ. δίοδος ἐς τὸ ἔξω Лисий (ок. 445-380 до н.э.); χωρεῖν Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.))
ἀ. ἰών Платон (427-347 до н.э.) или ἄ. καταστάς Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — подойдя вплотную;
εἰς τὸ ἀ. πορεύεσθαι παρά τινα Платон (427-347 до н.э.) — прямо ввалиться к кому-л.

2) прямо, напрямик
Пр.:(αἰνειν Эсхил (525/4-456 до н.э.); εἰπεῖν Лисий (ок. 445-380 до н.э.); λέγειν Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.); γράφειν Демосфен (384-322 до н.э.))
οὐ διαφέρειν ἄ. τινος Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.) — нисколько не отличаться от кого(чего)-л.;
ἄ. Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — подлинный, настоящий

3) тут же, тотчас же, немедленно
Пр.:(συλλαβόντες ἄγουσιν ἄ. τὸν κακουργόν Лисий (ок. 445-380 до н.э.))
4) наперекор
Пр.:(ἀ. εἶαί τινος Аристотель (384-322 до н.э.))Морфологичский анализ слова ἄντικρυς:


Часть речи: Предлог


Лексема: ἄντικρυς


Перевод: right opposite, over against


Открыть окно