Δερβαῖος

- Дервянин

Лексема: Δερβαῖος


Номер Стронга: 1190


Определения: 1190, Δερβαῖος
Дервянин (житель г-да Дервии).


Словарь Дворецкого:


Морфологичский анализ слова Δερβαῖος:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: Δερβαῖος


Перевод: belonging to Derbe


Падеж: Именительный


Число: Единственное


Род: Мужской


Открыть окно