Βεροιαῖος,

- Вериец,

Лексема: Βεροιαῖος


Номер Стронга: 961


Определения: 961, Βεροιαῖος
Вериянин (уроженец или житель Верии).


Словарь Дворецкого:

961: Βεροιαῖος

Βεροιαῖος уроженец или житель Берои Новый ЗаветМорфологичский анализ слова Βεροιαῖος,:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: Βεροιαῖος


Перевод: belonging to Berea, Berean


Падеж: Именительный


Число: Единственное


Род: Мужской


Открыть окно