ἀναντιρρήτων

- Бесспорно

Лексема: ἀναντίρρητος


Номер Стронга: 368


Определения: 368, ἀναντίρρητος
неоспоримый, бесспорный.


Словарь Дворецкого:

368: ἀναντίρρητος

ἀν-αντίρρητος 2
Полибий (ок. 200-120 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126), Секст Эмпирик (3 в. н.э.) = ἀναντίλεκτος
неоспоримый, бесспорный Лукиан (ок. 120 — ок. 190)Морфологичский анализ слова ἀναντιρρήτων:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: ἀναντίρρητος


Перевод: indisputable, not to be contradicted


Падеж: Родительный


Число: Множественное


Род: Средний


Открыть окно