διοπετοῦς;

- сшедшей с неба?

Лексема: διοπετής


Номер Стронга: 1356


Определения: 1356, διοπετής
Диопет (букв. упавший от Зевса, т.е. с неба; идол, образ бога в Ефесе).


Словарь Дворецкого:

1356: διοπετής

διο-πετής 2
низринутый Зевсом, т.е. упавший с неба
Пр.:(ἄγαλμα Эврипид (ок. 480-406 до н.э.); ἀστήρ, Παλλάδιον Плутарх (ок. 46 — ок. 126))Морфологичский анализ слова διοπετοῦς;:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: διοπετής


Перевод: fallen from the sky


Падеж: Родительный


Число: Единственное


Род: Средний


Открыть окно